ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางชนัณธร ศรีนารางบ้านหนองหวังโนนทอง มหาสารคาม เขต 1
2นางสาวปราณีต เทียมศรบ้านสุขสำราญพิติคีง 2
3นายอธิปัตย์ อยู่สุขบ้านเนินขวางพิติคี 2
4นายอรรถพงษ์ พลนิกรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1ลพบุรีปัญญานุกูล การศึกษาพิเศษ
5นางสาวน้ำค้าง เคียงข้างบ้านวังอ้อลาออกจากราชการ