ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมีนาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวโชติกา นิลมะณีวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)สพป.พิษณุโลก เขต 2 สพป.
2นายสุภาพ สุขเจริญวัดเนินสมอ(พินิจวิทยา)ถึงแก่กรรม 
3นางสาววิภาดา กุลรักษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1สพป.พิษณุโลกเขต 2 สพป.