ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายรัฐพงษ์ ชูมกบ้านทุ่งโม่งลาออกจากราชการ 
2นายประพันธ์ พรมมะกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1ลาออกจากราชการ 
3นางศิรินันท์ พรมมะกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1ลาออกจากราชการ