ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวศรัญญา แก้วมนต์บ้านหนองตะเคียนโอนไปสพป.พิษณุโลกเขต1 สพป.พิษณุโลกเขต1
2นางสาวทิราภรณ์ มนต์เดชวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)โอนไปสพป.พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก
3นางสาวมุทิตา กองบุญมาบ้านมาบกระเปาโอนไปพิษณุโลกเขต2 พิษณุโลกเขต2
4นางสาวนิภาวรรณ บุญเพ็งบ้านห้วยคำตาลโอนไปพิษณุโลกเขต2 พิษณุโลกเขต2
5นางสาวภาณุมาศ ชาญเดชวัดจระเข้ผอมโอนไปอุตรดิตถุ์ 2 อุตรดิตถุ์ 2
6นางเตือนใจ แผนสนิทบ้านสายคำโห้ลาออกจากราชการ 
7นายณัฐปกรณ์ เอี่ยมแดงบ้านหนองหัวปลวกโอนไปสพม.41 สพม.41
8นายถวิล วัดเกวี้ยพงษ์บ้านวังอ้อถึงแก่กรรม 
9นายสิทธา พิทักษ์บ้านสายคำโห้ลาออกจากราชการ 
10นายมาโนช ช่างม่วงวัดหนองไผ่ลาออกจากราชการ 
11ว่าที่ร้อยตรีบำรุง พรมเยี่ยมวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)โอนไปสพม.42 สพม.42