ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสกลภัทร เขียวฉ่ำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1เกษียณอายุราชการ2561 
2นายสรพงษ์ กล่อมจิตต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1เกษียณอายุราชการ2561 
3นางศมานันท์ เพ็ชรคงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1เกษียณอายุราชการ2561 
4นายชัยวุฒิ กองอ้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1เกษียณอายุราชการ2561 
5นายธนกฤต เต็งสุวรรณ์บ้านทุ่งสำราญเกษียณอายุราชการ2561 
6นายนเรศ ศรีประเสริฐบ้านสวนแตงเกษียณอายุราชการ2561 
7นางรุ่งทิวา แพโพธิ์อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ชุมชนบ้านทุ่งใหญ่)เกษียณอายุราชการ2561 
8นายสมควร จันทพิมพ์บ้านหนองสะแกเกษียณอายุราชการ2561 
9นายสมศักดิ์ เหล่าเขตกิจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1เกษียณอายุราชการ2561 
10นางสาวสุนีย์ ด้วงทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1เกษียณอายุราชการ2561 
11นายสุรสิงห์ แจ่มใสบ้านปากดงเกษียณอายุราชการ2561 
12นายฉลองศักดิ์ บุรีวงศ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1เกษียณอายุราชการ2561 
13นายบุญเลิศ ด่านไทยนำวัดเขารูปช้างเกษียณอายุราชการ2561 
14นายปัญญา เกี้ยวเกิดบ้านโนนไผ่ขุยเกษียณอายุราชการ2561 
15นายพิษณุ สุรรัตน์บ้านบึงโพธิ์เกษียณอายุราชการ2561 
16นายวันชัย งามสมชุมชนวัดวังจิกเกษียณอายุราชการ2561 
17นายสุเนตร พินิจสงครามบ้านเมืองเก่าเกษียณอายุราชการ2561 
18นายสุรเศรษฐ พานิชกุลบ้านหนองตะเคียนเกษียณอายุราชการ2561 
19นางพิมลพร แสงประเสริฐวัดท่าบัวทองเกษียณอายุราชการ2561 
20นางคนึง รอดแสงจันทร์วัดท่าข่อย(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์)เกษียณอายุราชการ2561 
21นางคนึงนิตย์ เพรียวพานิชวัดดงกลางเกษียณอายุราชการ2561 
22นางจินดา ธีรารักษ์บ้านทุ่งสำราญเกษียณอายุราชการ2561 
23นางฉวี มีผึ้งวัดหนองนาดำเกษียณอายุราชการ2561 
24นางฐิติมา สุวรรณาอนุบาลสากเหล็กเกษียณอายุราชการ2561 
25นายถวิล เพ็ชรโตบ้านหนองสะแกเกษียณอายุราชการ2561 
26นางธรรมวดี ผลบังเกิดวัดหาดมูลกระบือเกษียณอายุราชการ2561 
27นายประกิต กุตะนันท์วัดเขารูปช้างเกษียณอายุราชการ2561 
28นางประมวล เพ็ชราวัลย์บ้านหัวดงเกษียณอายุราชการ2561 
29นางพยอม ภู่เกตุวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)เกษียณอายุราชการ2561 
30นายพรเทพ เพ็งแตงบ้านหนองน้ำเขียวเกษียณอายุราชการ2561 
31นางพัฒนา สุรัตน์สุขเกษมอนุบาลวังทรายพูนเกษียณอายุราชการ2561 
32นางยุพิน พันธุ์หวยพงศ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1เกษียณอายุราชการ2561 
33นางวรรณา ทองชุบชุมชนบ้านวังกลมเกษียณอายุราชการ2561 
34นางวรีย์ ศรุตานนท์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1เกษียณอายุราชการ2561 
35นายสมคิด เกตุพันธ์วัดหนองไผ่เกษียณอายุราชการ2561 
36นายสมชาย มาเนียมบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1)เกษียณอายุราชการ2561 
37นางสมพร ธีระสิงห์บ้านหัวดงเกษียณอายุราชการ2561 
38นางสุภาพร อุ่ยเจริญศักดิ์วัดราชช้างขวัญเกษียณอายุราชการ2561 
39นายสุวิมล ป้อมจันทร์บ้านเนินขวางเกษียณอายุราชการ2561 
40นายเหรียญ อ่อนตาอนุบาลวังทรายพูนเกษียณอายุราชการ2561 
41นายอนุพนธ์ ฉิมพานิชย์วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา)เกษียณอายุราชการ2561 
42นางอังศุธร บุญมาบ้านถ้ำคะนองเกษียณอายุราชการ2561 
43นายอุดม หุ่นทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1เกษียณอายุราชการ2561 
44นางกันยาวีร์ จิ๋วแก้วอนุบาลสากเหล็กเกษียณอายุราชการ2561 
45นางกิตติมา ขุนเพชรท่าหลวงสงเคราะห์เกษียณอายุราชการ2561 
46นายชัยณรงค์ ยังดำรงค์วัดบ้านใหม่เกษียณอายุราชการ2561 
47นายชำนิ ชมภูชุมชนบ้านวังกลมเกษียณอายุราชการ2561 
48นางสาวดวงแข กุศลสารทูลอนุบาลสามง่ามเกษียณอายุราชการ2561 
49นายถนอม จำเนียรชุมชนวัดวังจิกเกษียณอายุราชการ2561 
50นางสาวธนัท นันทนพิบูลบ้านปากดงเกษียณอายุราชการ2561 
51นายธนานันต์ รอดแสงจันทร์บ้านบึงโพธิ์เกษียณอายุราชการ2561 
52นายธนายง ทองปานชุมชนวัดวังจิกเกษียณอายุราชการ2561 
53นายธรรมศักดิ์ จันทรวัดบ้านบุ่งเกษียณอายุราชการ2561 
54นายธวัช ทับทองบ้านมาบมะไฟเกษียณอายุราชการ2561 
55นางนฤมล กัลยาณวัตรวัดเขื่อน"พิจิตรอนุสรณ์"เกษียณอายุราชการ2561 
56นายน้อม รักเกียรติ์วัดดงป่าคำเกษียณอายุราชการ2561 
57นายนิคม สุขสะอาดบ้านหนองสองห้องเกษียณอายุราชการ2561 
58นางนิภารัตน์ เอื้ออังกูรดิษกุลบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์)เกษียณอายุราชการ2561 
59นางนิศารัตน์ สอนชัยบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์)เกษียณอายุราชการ2561 
60นางบรรจง ใจกล่ำบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์)เกษียณอายุราชการ2561 
61นางบัญญัติ อยู่เบิกบ้านไดชุมแสงเกษียณอายุราชการ2561 
62นางบัวผัน จันทร์หอมกุลบ้านเนินพลวงวิทยาเกษียณอายุราชการ2561 
63นางบำรุง ประสานจิตรบ้านท่ามะไฟเกษียณอายุราชการ2561 
64นางสาวประภาศรี จิตรากรบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1)เกษียณอายุราชการ2561 
65นายปัญญา ฉลาดธัญกิจบ้านน้อยเกษียณอายุราชการ2561 
66นางเปรมจิตต์ ท่าไม้สุขวัดดงป่าคำเกษียณอายุราชการ2561 
67นางผ่องศรี หมอนเมืองวัดหนองไผ่เกษียณอายุราชการ2561 
68นางสาวพรสวรรค์ ตุงคะสิริชุมชนบ้านวังกลมเกษียณอายุราชการ2561 
69นางสาวพะเยาว์ รักจิตรบ้านท่ากระดานเกษียณอายุราชการ2561 
70นางสาวพิมพ์ไสว ทิพยวรรณวัดหนองนาดำเกษียณอายุราชการ2561 
71นายไพศาล สว่างจิตรวัดเกาะแก้วเกษียณอายุราชการ2561 
72นางภัทราพร ปั้นเพ็งวัดฆะมังเกษียณอายุราชการ2561 
73นางมณีรัตน์ รักผึ้งอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ชุมชนบ้านทุ่งใหญ่)เกษียณอายุราชการ2561 
74นางราตรี คงเทศชุมชนวัดหนองลากฆ้อนเกษียณอายุราชการ2561 
75นางรินนา ตีระศิริพงษ์วัดเขารูปช้างเกษียณอายุราชการ2561 
76นางเรณู ยอดทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1เกษียณอายุราชการ2561 
77นางละเอียด สังขพาลีบ้านนาพิบูลพิทยาเกษียณอายุราชการ2561 
78นางลำพูล คำมุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1เกษียณอายุราชการ2561 
79นางวารุณี กำลังงามท่าหลวงสงเคราะห์เกษียณอายุราชการ2561 
80นางวิไลรัตน์ เขียวขจรเขตวัดวังแดงเกษียณอายุราชการ2561 
81นายวีระวัฒน์ กี่เอี่ยนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศเกษียณอายุราชการ2561 
82นางสาวศรีวรรณ ประมวลธนวัดท่าข่อย(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์)เกษียณอายุราชการ2561 
83นางสาวศิริเพ็ญ พุฒฟักบ้านท่าเยี่ยมเกษียณอายุราชการ2561 
84นางศิริวรรณ กุลมัยท่าหลวงสงเคราะห์เกษียณอายุราชการ2561 
85นางสมคิด จันทรมณีวัดเขื่อน"พิจิตรอนุสรณ์"เกษียณอายุราชการ2561 
86นายสมชาติ บุญประเสริฐวัดบ้านไร่เกษียณอายุราชการ2561 
87นางสาวสำเนียง ทองมาอนุบาลสากเหล็กเกษียณอายุราชการ2561 
88นายสิทธิเดช มีแดนไผ่วัดฆะมังเกษียณอายุราชการ2561 
89นางสุขเกษม จันทร์ลีบ้านสายคำโห้เกษียณอายุราชการ2561 
90นายสุชาติ สีเหลืองบ้านหนองพระเกษียณอายุราชการ2561 
91นางสาวสุนทร จันทรวงศ์วัดหาดมูลกระบือเกษียณอายุราชการ2561 
92นายหิรัญ มีไชโยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1เกษียณอายุราชการ2561 
93นางเหมือนจันทร์ จุลบุตรบ้านปากดงเกษียณอายุราชการ2561 
94นางอบศรี เมืองเหลือวัดคลองโนนเกษียณอายุราชการ2561 
95นางอาภรณ์ นาคแดงวัดศรีศรัทธารามเกษียณอายุราชการ2561 
96นางอารีรักษ์ ศรีนิ่มสระยายชีมิตรภาพที่ 79เกษียณอายุราชการ2561 
97นางสาวอำภา บุญศิริบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1)เกษียณอายุราชการ2561 
98นางฉวีวงศ์ สงวนทรัพย์วัดดงชะพลูเกษียณอายุราชการ2561 
99นางธิดา น้อยทรัพย์บ้านวังกระดี่ทองเกษียณอายุราชการ2561 
100นางพะเยาว์ มะลิดินวัดเนินปอเกษียณอายุราชการ2561 
101นายประยูร กองดีวัดขนุนเกษียณอายุราชการ2561 
102นายปราจิม มะพงษ์เพ็งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1เกษียณอายุราชการ2561 
103นายรังสรรค์ โพธิสารกุญชรชุมชนบ้านเนินหัวโล้หนองยางเกษียณอายุราชการ2561 
104นางวลีรัตน์ เอมโอษบ้านท่ามะไฟเกษียณอายุราชการ2561 
105นางศรัญญา จันทร์สิงห์วัดเนินสมอ(พินิจวิทยา)เกษียณอายุราชการ2561 
106นายสมยศ บำรุงบุรีบ้านดงพลับเกษียณอายุราชการ2561 
107นายสุนันท์ นวลแก้ววัดท่าบัวทองเกษียณอายุราชการ2561 
108นายเสน่ห์ คงอินทร์อนุบาลวังทรายพูนเกษียณอายุราชการ2561 
109นายอำนวย คุ่ยเจริญบ้านหนองถ้ำเกษียณอายุราชการ2561 
110นางอรทัย ศรีสุขอนุบาลวังทรายพูนเกษียณอายุราชการ2561 
111นายปรีชา จรบุรมณ์อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ชุมชนบ้านทุ่งใหญ่)เกษียณอายุราชการ2561 
112นายสมัย พรมศิริบ้านเนินยาวเกษียณอายุราชการ2561 
113นายถวิล เขียวพุ่มพวงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1เกษียณอายุราชการ2561 
114นายสมพร คัชมาตย์วัดหงษ์ถึงแก่กรรม 
115นายเกรียงไกร ศรีเจริญบ้านวังกระดี่ทองลาออกจากราชการ 
116นายภาณุวัฒน์ กัลพัตร์อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ชุมชนบ้านทุ่งใหญ่)ลาออกจากราชการ