ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ คำเงินบ้านมาบกระเปาบ้านทุ่ง สพป.ลำปาง
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 31/10/2551
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1