รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  056612131 
101บ้านหัวดงนายทวิช สายทอง 056697094 
103วัดลำชะล่า  056618327 
104วัดหนองนาดำนายบำรุง สุขประเสริฐ   
105บ้านเนินยาวนายธีราสิทธิ์ วิไลรุจิกรณ์ 056618328 
108วัดดงกลางนายสังเวย หมอนเมือง   
109วัดบ้านวังไร่  056618104 
110วัดวังหูทิพย์  056619272 
111ท่าหลวงสงเคราะห์นายดิเรก ทับอินทร์ 056611330 
112บึงสีไฟนางทิพยวรรณ์ จันทรสุกรี 056613470 
113ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์นายวิเชียร บำรุงมา 056612228 
114วัดดงชะพลูนายคำรณ เกตุแก้ว 056613380 
116วัดคลองโนนนางกรวิกา อ้นโต 056601131 
117บ้านวังทับยานางภัทราภรณ์ วิเวกหัสกัณฑ์ 056613370 
118ชุมชนบ้านวังกลมนายเสนาะ ศรีพิเศษ 056685238 
119วัดบ้านบุ่งนายสุนทร อนันชัย   
120บ้านไดชุมแสง  056685145 
121วัดหนองไผ่นายประโยชน์ ฟักคง   
122บ้านสายคำโห้นายธวัช เต็งสุวรรณ 056614182. 
123บ้านน้อย    
125บ้านดงสว่าง  056614202 
126วัดเนินสมอ(พินิจวิทยา)นางกนกวรรณ หอมโหน 056613480 
127บ้านท่ามะไฟ  056671341 
128วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)นายอำนาจ เพ็งศิริ 056671338 
131บ้านหนองถ้ำ  056671340 
132วัดราชช้างขวัญ  056610164 
133วัดยางคอยเกลือนางสาวชุลีภรณ์ บุญเรศ 056613490 
134บ้านสวนแตงนายภิญโญ แก้วแดง 056685245 
135วัดฆะมัง  056697143 
137บ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1)นายวิทยา เอี้ยงหมี 056613360 
138วัดเขารูปช้างนางปริฉัตร หมอนทอง 056674265 
139วัดวังมะเดื่อ    
140บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์)นายกุศล ยิ่งยง 056612200 
141วัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ  056605325 
142วัดหาดมูลกระบือนายโชติ เปี่ยมงาม   
143บ้านวังกระดี่ทองนายสมทรง จิตติละอองวงศ์ 056605304 
144วัดหงษ์  056650334 
146บ้านเมืองเก่านายนเรศ มโนวชิรสรรค์ 056655251 
147พิจิตรอนุสรณ์นางสาวมิ่งขวัญ ถาวรศักดิ์ 056655252 
150วัดท่าข่อย(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์)นางสาววรรธนันทน์ ทองมา 056655289 
151วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา)นายวิทยา สวนกุหลาบ 056655249 
201ชุมชนวัดหนองลากฆ้อน  056850010 
202บ้านยางสามต้นนาย์พีรพงศ์ หมอนทอง   
203บ้านหนองพระนางจรูญลักษณ์ โกเศศสุขชูโชค 056695005 
205บ้านหนองปลาไหลนายสุรศักดิ์ หอมเจริญ 0566581136361232867
206บ้านคลองสะแกป่าหวายนายจิตวิชญ์ เหล็กกล้า   
208บ้านท่ากระดานนายวิโรจน์ เรือนสวัสดิ์ 056610049 
209บ้านหนองปลาไหล สาขาบ้านใหม่เนินสวรรค์  056618105 
210อนุบาลวังทรายพูนนายวิชญ์พล ถิ่นนุช 056695096 
212ชุมชนบ้านเนินหัวโล้หนองยาง  056618135 
213บ้านทุ่งโม่งนายศรัณยู กะโห้ 056606632 
217วัดหนองปลาหมอ(มิตรภาพ 215)    
218วัดหนองปล้อง  056610052 
219วัดใหม่สามัคคีธรรม    
221บ้านดงพลับ  056618275 
301ชุมชนวัดวังจิกนายปรีชา นาครัตน์ 056670232 
302วัดราษฎร์บูรณะ    
304บ้านใดโพธิ์นายสมศักดิ์ สร้อยสนธิ์ 056670272 
305วัดไผ่รอบ  056619284 
306วัดหนองหลวง    
307วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)นายอารีย์ ทะจะกัน 098600433 
308วัดเกาะแก้ว  056670114 
309บ้านหนองหัวปลวก    
310บ้านหนองไม้แดง    
311บ้านห้วยน้อย  056618539 
312วัดท่าบัวทองนางรุ่งศรี ใจเอื้อ 056689016 
313บ้านโพธิ์ประทับช้างนางอุมาพร เดชจบ 056689495 
314บ้านบึงโพธิ์นายโอภาส เชื้อมีแรง 056619287 
316บ้านโพธิ์ประทับช้าง สาขาบ้านวังกระโดน  092710126 
320วัดบ้านไผ่ท่าโพใต้  056689073 
321วัดบ้านลำนัง  097026396 
322วัดเนินพยอมนางกรรณิกา คุ้มดี 017072008 
323บ้านหนองพง สาขาบ้านบ่อปิ้งเกลือ  056618584 
324บ้านหนองพงนายอภิชาต ปานเทศ 056601141 
325บ้านห้วยคำตาล  056618540 
326อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ชุมชนบ้านทุ่งใหญ่)ว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ ปานอยู่   
327บ้านทุ่งประพาส  056619289 
328บ้านหนองขานาง  056619008 
329บ้านนาพิบูลพิทยา  056601257 
330บ้านดงเสือเหลือง  056601327 
331บ้านเนินขวางนายไพบูลย์ อยู่สุข   
332บ้านเนินพลวงวิทยานายสุระ อ้อยแขม 056618487 
333บ้านหนองสะแกนายธีธัช นาระหัด 056618518 
334บ้านมาบมะไฟ  056619277 
335บ้านหนองคล้า  056619290 
398บ้านหนองหัวปลวก    
399วัดหนองหลวงนายกีรติ จันทรมณี 056670242 
401วัดบ้านไร่  056665590 
403วัดวังแดง  056665572 
404อนุบาลสามง่าม  056691196 
406วัดใหม่ราษฏร์บำรุง  017271316 
409วัดบ้านใหม่นางมะลิ เครือรัตน์   
410บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์)นางสาวอัญชัญ น่วมศรีนวล 056842785 
411วัดจระเข้ผอมนายอดิศร พิทย์ทำ 056850006 
412บ้านหนองน้ำเขียวนายนพดล เมืองสอง 098564876 
413บ้านโนนไผ่ขุยนายสมจิตร ไตรธรรม   
417ชุมชนบ้านกำแพงดิน  056673386 
418บ้านท่าแห  056673174 
420วัดศรีศรัทธารามนายบริพัฒน์ หมอกมืด 056673173 
422วัดเนินปอ  099070185 
423บ้านมาบแฟบนายสมหมาย คุ้มวงษ์   
424บ้านยางห้าหลุม  056618653 
425สระยายชีมิตรภาพที่ 79นางมานพ สมบุญยอด 056618700 
426บ้านเนินพยอม  056618608 
427บ้านเนินพลวง  056618685 
429บ้านหนองโสน  056618766 
430บ้านป่าแซง    
431บ้านมาบกระเปา  056618666 
432บ้านสุขสำราญนายธรรมเนียม เพ็ชรพงษ์ 056618621 
433บ้านไผ่ใหญ่นายจักรพันธ์ พุฒกาง 056850004 
434บ้านบึงเฒ่าสิบโทเกียรติศักดิ์ จันทร์ดี 056618736 
501บ้านทุ่งสำราญนางประสานสุข เรือนมูล 056653419 
502อนุบาลสากเหล็กนายศรายุทธ ตาสี 056699045 
503บ้านถ้ำคะนองนายสุริยา ทองดอนพุ่ม 056699201 
504บ้านปากดงนางสาววรรณจุรี แถวโพธิ์ 056653403 
505บ้านท่าพิกุลนายจเร แต้มครู 056699347 
506บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านหนองต้นพลวง    
507บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ    
508บ้านวังอ้อนายอิทธิเชษฐ์ โกเศศสุขชูโชค 056698123 
510บ้านคลองทรายใหญ่นายวิเชียร บุญญเขตต์ 056610057 
511บ้านหนองจั่ว  098565138 
512บ้านหนองตะเคียนนายสุขสรร ก๊กพิทักษ์ 099611614 
513บ้านท่าเยี่ยม  056610054 
514บ้านวังทับไทรนายเจริญ มะมา 056618072 
515บ้านตลุกหิน  056614233 
516บ้านหนองสองห้อง  056615413 
517บ้านหนองสาหร่าย  056618033 
601บ้านบัวยาง  056692320 
602บ้านโนนทองนายอาคม ตาสหรี 056692297 
603บ้านหนองหลุมนายอรรถพงษ์ พลนิกร   
604วัดกลางวงศ์มณีนายไพโรจน์ ทิพย์กองลาศ   
605อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่)นางสาวรัชดาภรณ์ นาคสวัสดิ์ 056692098 
606วัดโนนป่าแดงนายอดุลย์ ศรีทิพย์ 056692305 
607บ้านหนองริ้น  056692309 
608วัดวังตะขบนางสาวปภารติยา ทะนิต๊ะ   
609วัดบ้านนานายเกตุสรินทร์ บุญหนัก 056691227 
610บ้านปลวกสูงนางเกษร ภาษาทอง 056692066 
611วัดโนนสะเดานางศศิภา หอมสะอาด 056610179 
613บ้านหนองหูช้างนายสมใจ สมบุญยอด 056618583 
614บ้านยางนกกระทุง  056692307 
615บ้านยางสุขวัฒน์นายสาธิต สัญชัยชาติ 056618753 
616บ้านหนองขาวนางคมคาย จันทร์กลิ่น 056610182 
617บ้านยางตะพายนายสุเชษฐ์ คุณานิธิกร 056618880 
618บ้านนิคมนายเสนาะ เจริญภาพ 019733595 
620บึงบัวพิทยาคมนายวิเชียร ศิริจันทร์   
621ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องนายศักดิ์สิทธิ์ พลสมัคร   
622บ้านสระบรเพ็ดนางพรทิพย์ พลสมัคร 099587648